• 605 205 362
 • konferencja@dpmk.pl
 • Arche Hotel Puławska Residence​, Warszawa
 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

DOŚWIADCZENI

PRELEGENCI

Paweł Olszewski

Paweł Olszewski

Ekspert
  Wojciech Kiełbasiński

  Wojciech Kiełbasiński

  Rzecznik Praw Doktoranta
   Jakub Szczepkowski

   Jakub Szczepkowski

   Ekspert
    Zbigniew Marciniak

    Zbigniew Marciniak

    Ekspert
     Anna Kola

     Anna Kola

     Ekspertka
      Mateusz Kuliński

      Mateusz Kuliński

      Rzecznik Praw Studenta
       Krzysztof Koźmiński

       Krzysztof Koźmiński

       Ekspert
        Michał Klimczyk

        Michał Klimczyk

        Przewodniczący KRD
         Cezary Odrzygóźdź

         Cezary Odrzygóźdź

         Ekspert
          Martin Dahl

          Martin Dahl

          Ekspert
           Kewin Lewicki

           Kewin Lewicki

           Przewodniczący PSRP
            Adrian Chojan

            Adrian Chojan

            Ekspert
             Bożena Muchacka

             Bożena Muchacka

             Ekspertka

              ZAUFALI NAM

              PATRONAT HONOROWY

              PARTNERZY

              11 - 13 października 2023 roku
              (środa – piątek)

              Szczegółowy program konferencji

              Rejestracja uczestników
              • 10:30 - 11:30
              • Recepcja hotelowa

              Rejestracja uczestników

              Rejestracja uczestników odbywać się będzie w recepcji hotelowej. Podczas rejestracji każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych.

              Otwarcie konferencji
              • 11:30 - 12:00
              • Sala konferencyjna

              Otwarcie konferencji

              W ramach otwarcia konferencji organizatorzy przywitają wszystkich zgromadzonych uczestników. Ponadto przekazane zostaną informacje dotyczące organizacyjnych aspektów konferencji.

              Aktualne wyzwania związane z zapewnianiem jakości kształcenia na studiach
              • 12:00 - 13:30
              • Sala konferencyjna

              Aktualne wyzwania związane z zapewnianiem jakości kształcenia na studiach

              W trakcie panelu dyskusyjnego paneliści zmierzą się z problematyką dotyczącą aktualnych wyzwań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia na studiach. Poruszane zagadnienia swoim zakresem obejmą m.in. szanse i wyzwania płynące z wykorzystywania w procesie kształcenia metod i technik kształcenia na odległość (w tym podejście PKA do tego zagadnienia), zapewnianie odpowiednich warunków kształcenia dla studentów zagranicznych (w tym zagadnienia związane z wyzwaniami związanymi z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), czy uatrakcyjnienie studiów poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod kształcenia.

              Obiad
              • 13:30 - 14:30
              • Restauracja hotelowa

              Obiad

              Wspólny obiad przewidziany dla wszystkich uczestników konferencji.

              Procedura akredytacji i przygotowanie raportu samooceny
              • 14:30 - 16:30
              • Sala konferencyjna

              Procedura akredytacji i przygotowanie raportu samooceny

              Panel szkoleniowy I składać się będzie z dwóch części. Pierwsza część poświęcona zostanie przedstawieniu procedur związanych z oceną programową dokonywaną przez Polską Komisję Akredytacyjną – poczynając od momentu opublikowania kierunków studiów wyznaczonych do oceny w danym roku akademickim, na wydaniu ostatecznej uchwały Prezydium PKA kończąc (z uwzględnieniem procedur odwoławczych). Druga część panelu obejmie kwestie związane z przygotowaniem raportu samooceny. Przedstawiona zostanie ogólna problematyka dotycząca tworzenia raportu samooceny, w tym struktura raportu, analiza osób zaangażowanych w tworzenie raportu oraz kwestie organizacyjne związane z pracami nad raportem. Ponadto wskazane zostaną różnice pomiędzy raportami samooceny właściwymi dla profilu praktycznego i profilu ogólnoakademickiego.

              Przerwa kawowa
              • 16:30 - 17:00
              • Hotelowe lobby

              Przerwa kawowa

              Podczas przerwy kawowej uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania dodatkowych pytań prelegentom a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi uczestnikami.

              Konstrukcja i realizacja programu studiów cz. I
              • 17:00 - 19:30
              • Sala konferencyjna

              Konstrukcja i realizacja programu studiów cz. I

              Panel szkoleniowy II cz. I swoim zakresem tematycznym obejmować będzie treści, które odpowiadają 1 i 2 kryterium oceny programoweJ, tj. konstrukcję i realizację programu studiów. Kwestie poruszane na panelu to przyporządkowanie studiów do dyscypliny lub dyscyplin, w tym określenie procentowego udziału liczby punktów ECTS w ramach dyscyplin, do których przyporządkowany został kierunek studiów. Analizie poddana zostanie istota efektów uczenia się począwszy od zarysowania procesu bolońskiego oraz wynikających z niego Europejskich Ram Kwalifikacji, poprzez Zintegrowany System Kwalifikacji, Polską Ramę Kwalifikacji i charakterystyki I i II stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego. Wskazane zostaną różnice pomiędzy efektami uczenia się sformułowanymi dla profilu ogólnoakademickiego i profilu praktycznego oraz najczęściej pojawiające się błędy określone na podstawie analizy raportów z wizytacji w zakresie dotyczącym efektów uczenia się. Ponadto, poruszone zostaną zagadnienia związane z formułowaniem koncepcji kształcenia.

              Czas wolny
              • 19:30 - 20:30
              • Arche Hotel

              Czas wolny

              Pomiędzy ostatnim panelem szkoleniowym a kolacją przewidziany został czas wolny.

              Kolacja
              • 20:30
              • Arche Hotel

              Kolacja

              Wspólna kolacja przewidziana dla wszystkich uczestników konferencji.

              Śniadanie
              • 06:00 - 09:00
              • Restauracja hotelowa

              Śniadanie

              Śniadanie przewidziany dla wszystkich uczestników konferencji.

              Konstrukcja i realizacja programu studiów cz. II
              • 09:00 - 11:00
              • Sala konferencyjna

              Konstrukcja i realizacja programu studiów cz. II

              Panel dotyczyć będzie realizacji programu studiów, to jest: treści programowych, harmonogramu realizacji programu studiów, form i organizacji zajęć, klasycznych i innowacyjnych metody kształcenia oraz organizacji procesu nauczania i uczenia się. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z liczbą godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów określone w programie studiów łącznie oraz dla poszczególnych zajęć lub grup zajęć, sekwencja zajęć lub grup zajęć, a także dobór form zajęć i proporcje liczby godzin zajęć realizowanych w poszczególnych formach oraz problematyka związana z realizacją zajęć praktycznych i zajęciami do wyboru.

              Przerwa kawowa
              • 11:00 - 11:30
              • Lobby hotelowe

              Przerwa kawowa

              Podczas przerwy kawowej uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania dodatkowych pytań prelegentom a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi uczestnikami.

              Metody weryfikacji stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się oraz ocena kadry
              • 11:30 - 13:30
              • Sala konferencyjna

              Metody weryfikacji stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się oraz ocena kadry

              Podczas pierwszej części panelu analizie poddane zostaną metody i narzędzia służące weryfikacji stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Przedstawiony zostanie katalog rekomendowanych metod weryfikacji wraz z ich charakterystyką. Szczegółowej analizie poddana będzie problematyka związana z weryfikacją wiedzy studentów na zajęciach realizowanych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, w tym kwestie dotyczące samodzielności pracy oraz dokumentowanie i archiwizacja zaliczeń i egzaminów. Wskazane zostaną również najczęstsze błędy jakie są popełniane w zakresie weryfikacji wiedzy studentów. Pierwsza część panelu zakończona zostanie omówieniem organizacji procesu dyplomowania, z uwzględnieniem wariantu przewidującego klasyczną pracę dyplomową oraz bez pracy dyplomowej. Druga część panelu poświęcona zostanie zagadnieniom odpowiadającym kryterium 4, to jest: kompetencjom, doświadczeniu, kwalifikacjach i liczebności kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwojowi i doskonaleniu kadry. Poruszone zostaną najbardziej problematyczne obszary: zgodność dyscyplin reprezentowanych przez kadrę z dyscypliną lub dyscyplinami, do których przyporządkowany został kierunek studiów; godziny w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim realizowane przez osoby zatrudnione na uczelni jako podstawowym miejscu pracy; analiza stanowiska interpretacyjnego PKA w sprawie powierzania prowadzenia zajęć wybranym osobom.

              Obiad
              • 13:30 - 14:30
              • Restauracja hotelowa

              Obiad

              Wspólny obiad przewidziany dla wszystkich uczestników konferencji.

              Umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów wraz z ich doskonaleniem
              • 14:30 - 16:30
              • Sala konferencyjna

              Umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów wraz z ich doskonaleniem

              Pierwsza część panelu swoim zakresem obejmie rodzaj, zakres i zasięg umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz metody i narzędzia stwarzania możliwości rozwoju międzynarodowej aktywności nauczycieli akademickich i studentów. Ponadto, poruszone zostaną kwestie związane z monitorowaniem i okresową oceną stopnia umiędzynarodowienia oraz wykorzystywanie wniosków płynących z monitoringu i oceny na rzecz intensyfikacji umiędzynarodowienia kształcenia. W części drugiej przedstawione zostaną zagadnienia związane z infrastrukturą i zasobami edukacyjnymi wykorzystywanymi w realizacji programu studiów wraz z ich doskonaleniem. Zagadnienia poruszane przez prelegenta obejmą m.in. adekwatność infrastruktury do potrzeb wynikających z programu studiów, dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej, udogodnień w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością oraz infrastruktury bibliotecznej.

              Przerwa kawowa
              • 16:30 - 17:00
              • Lobby hotelowe

              Przerwa kawowa

              Podczas przerwy kawowej uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania dodatkowych pytań prelegentom a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi uczestnikami.

              Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym praktyki studenckie
              • 17:00 - 19:00
              • Sala konferencyjna

              Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym praktyki studenckie

              Panel szkoleniowy składać się będzie z dwóch części. W części pierwszej przedstawiona zostanie problematyka dotycząca współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a w szczególności rodzaj, zakres i zasięg działalności instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni oraz omówiona zostanie rola otoczenia społeczno-gospodarczego w tworzeniu, ewaluacji i realizacji programu studiów. Analizie poddane zostaną także możliwe formy współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni. W drugiej części panelu poruszone zostaną zagadnienia związane z realizacją praktyk zawodowych, w tym czas trwania praktyk zawodowych, dobór instytucji realizujących praktyki, nadzór nad realizacją praktyk i sposoby weryfikacji efektów uczenia się uzyskiwanych w trakcie praktyk. Ponadto analizie poddane zostaną stanowiska interpretacyjne PKA dotyczące praktyk zawodowych.

              Czas wolny
              • 19:00 - 20:30
              • Arche Hotel

              Czas wolny

              Pomiędzy ostatnim panelem szkoleniowym a kolacją przewidziany został czas wolny.

              Kolacja
              • 20:30
              • Restauracja hotelowa

              Kolacja

              Wspólna kolacja przewidziana dla wszystkich uczestników konferencji.

              Śniadanie
              • 06:00 - 09:00
              • Restauracja hotelowa

              Śniadanie

              Śniadanie przewidziany dla wszystkich uczestników konferencji.

              Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy, w tym dostęp do informacji
              • 09:00 - 10:30
              • Sala konferencyjna

              Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy, w tym dostęp do informacji

              W trakcie panelu omówione zostaną wszystkie aspekty wsparcia studentów w procesie uczenia się m.in. formy wsparcia (merytoryczne, materialne, organizacyjne), wsparcie studentów ze specjalnymi potrzebami i studentów wybitnych oraz przygotowanie studentów do wyjścia na rynek pracy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto, omówione zostaną materialne i pozamaterialne instrumenty oddziaływania na studentów, mające na celu motywowanie ich do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce oraz wsparcie materialnie i pozamaterialnie samorządu studenckiego i organizacji studenckich.

              Przerwa kawowa
              • 10:30 - 11:00
              • Lobby hotelowe

              Przerwa kawowa

              Podczas przerwy kawowej uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania dodatkowych pytań prelegentom a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi uczestnikami.

              Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia
              • 11:00 - 13:00
              • Sala konferencyjna

              Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

              Panel poświęcony będzie zagadnieniom związanym z właściwą organizacją systemu zapewniania jakości kształcenia na uczelni. Poruszane aspekty obejmą m.in. nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nad kierunkiem studiów, kompetencje i zakres odpowiedzialności za jakość kształcenia, procedury dotyczące zatwierdzenia, zmiany i wycofania programu studiów oraz ocenę i doskonalenie programu studiów. Ponadto analizie poddane zostaną kwestie dotyczące zaangażowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procedury dotyczące zapewniania jakości kształcenia.

              Obiad
              • 13:00 - 14:00
              • Restauracja hotelowa

              Obiad

              Wspólny obiad przewidziany dla wszystkich uczestników konferencji.

              CENNIK KONFERENCJI

              ZAREJESTRUJ SIĘ

              BEZ NOCLEGU

              1290zł

              1/1

               • Udział w konferencji
               • Wyżywienie
               • Materiały konferencyjne

              Z NOCLEGIEM

              1990zł

              350/500

               • Nocleg w pokoju dwuosobowym
               • Udział w konferencji
               • Wyżywienie
               • Materiały konferencyjne

              Z NOCLEGIEM

              2490zł

              250/500

               • Nocleg w pokoju jednoosobowym
               • Udział w konferencji
               • Wyżywienie
               • Materiały konferencyjne

              MIEJSCE KONFERENCJI

              Arche Hotel
              Puławska Residence

              Nowoczesny, trzygwiazdkowy obiekt Arche Hotel Puławska Residence znajduje się w Warszawie, 15 minut jazdy od centrum miasta. Oferuje on przestronne pokoje z telewizorem z dostępem do kanałów satelitarnych. Wszystkie pokoje są utrzymane w ciepłych kolorach, a ich wnętrza zdobią drewniane meble. W każdym pokoju znajduje się łazienka. Większość obejmuje mały aneks kuchenny z lodówką. Podczas pobytu goście mogą zrelaksować się w saunie lub poćwiczyć w centrum fitness. Personel całodobowej recepcji może pomóc w zorganizowaniu transferu. Na miejscu dostępny jest podziemny parking, z którego bezpłatnie mogą korzystać uczestnicy konferencji.

              • Adres

               ul. Puławska 361,
               02-801 Warszawa,

              • Telefon

               605 205 362

              • Mail

               konferencja@dpmk.pl

              Weź udział w konferencji i poszerz zakres swojej wiedzy!

              0
              Prelegentów
              0
              Kryteriów oceny PKA
              0
              Paneli szkoleniowych
              0
              Dni szkoleń