• 605 205 362
 • konferencja@dpmk.pl
 • Arche Hotel Puławska Residence​, Warszawa

Regulamin

Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

pn. „Ocena jakości kształcenia na studiach”

§ 1

 1. Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki uczestników Konferencji Szkoleniowo-Naukowej pn. „Ocena jakości kształcenia na studiach”, która odbędzie się 11-13 października 2023 r. w Arche Hotel Puławska Residence, ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa, zwaną dalej „Konferencją”. 
 2. Organizatorem Konferencji jest Mateusz Kuliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Prawne Mateusz Kuliński z siedzibą w Piasecznie przy ul. Fabryczna 3/12, 05-500 Piaseczno wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:  8621632002, REGON 520441434 („Organizator”).
 3. Dane kontaktowe do Organizatora: 
  1. adres do korespondencji: Plac Defilad 1, p. XVII, 00-901 Warszawa,
  2. adres poczty elektronicznej konferencja@dpmk.pl, 
  3. numer telefonu 605 205 362.
 4. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
 5. Postanowienia Regulaminu skierowane są zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców, o ile w treści danej jednostki redakcyjnej nie wskazano, że dotyczy ona wyłącznie określonej kategorii Uczestników.

§ 2

 1. Formularz – zgłoszenie rejestracyjne zamieszczone w Serwisie internetowym, za pośrednictwem którego Uczestnik podaje swoje dane i wysyła je do Organizatora.
 2. Jednostka Publiczna – jednostka sektora publicznego.
 3. Konferencja – zdefiniowana w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 4. Konsument – w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 5. Organizator – zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 6. Oświadczenie – zdefiniowane w § 6 ust. 1 Regulaminu.
 7. Przedsiębiorca – w rozumieniu w art. 431 Kodeksu cywilnego.
 8. Serwis internetowy – serwis internetowy pod adresem www.szkolnictwowyzsze.pl.
 9. Uczestnik – Użytkownik i/lub osoba, która została wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Konferencji.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287, ze zm.).
 11. Użytkownik – Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument, Jednostka Publiczna oraz każdy inny podmiot, który wyraził wolę uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza, którego zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora i uiścił lub za którego została uiszczona całość opłaty za Konferencję.
 12. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 13. Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2023 r., poz. 1610, ze zm.).

§ 3

 1. Uczestnik wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez wypełnienie Formularza na Konferencję.
 2. Rejestracja na Konferencję trwa do 4 października 2023 r. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia  zakończenia rejestracji.
 3. W celu dokonania rejestracji na Konferencję Użytkownik wypełnia i przesyła za pośrednictwem Serwisu internetowego Formularz, podając w nim dane wymagane.
 4. Wypełniając Formularz Uczestnik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności i wprowadzenia poprawnych danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności wypełnienia Formularza należy skontaktować się z Organizatorem.
 5. Po weryfikacji Formularza, o którym mowa powyżej, Organizator przesyła Uczestnikowi/Użytkownikowi na adres e-mail podany w Formularzu potwierdzenie rejestracji na Konferencję.
 6. Zawarcie Umowy w wyżej wskazany sposób jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika/Uczestnika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Konferencję na zasadach określonych poniżej.
 7. Na adres e-mail Uczestnika może zostać przesłane powiadomienie lub powiadomienia przypominające o Konferencji.
 8. Informacje przekazywane w toku Konferencji nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące formę porad lub jakąkolwiek formę doradztwa.
 9. Organizator zastrzega, że w przypadku zawarcia Umowy na mniej niż 14 dni przed terminem Konferencji, Użytkownik akceptuje zasady odstąpienia od Umowy wskazane w § 5 ust. 7 Regulaminu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Konferencji oraz za rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach/torebkach/walizkach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Konferencji.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń Organizatora oraz poleceń personelu Konferencji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 12. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Konferencji.

§ 4

 1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu Umowy zawartej przez Użytkownika na uczestnictwo w Konferencji zależne jest od wyboru jednego z poniżej wskazanych pakietów:
  1. bez noclegu za kwotę 1.290,00 zł (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) obejmującego: udział w Konferencji, wyżywienie, materiały konferencyjne,
  2. z noclegiem w pokoju dwuosobowym za kwotę 1.990,00 zł (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) obejmującego: nocleg w pokoju dwuosobowym, udział w konferencji, wyżywienie, materiały konferencyjne,
  3. z noclegiem w pokoju jednoosobowym za kwotę 2.490,00 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) obejmującego: nocleg w pokoju jednoosobowym, udział w konferencji, wyżywienie, materiały konferencyjne.
 2. Wynagrodzenie należne za Konferencję płatne jest na podstawie faktury pro-forma, wystawionej z terminem płatności 7 dni, jednak przypadającym najpóźniej jeden dzień roboczy przed Konferencją. Jeśli nie ma możliwości zachowania obu warunków terminu płatności faktury pro-forma, wskazanych w zdaniu poprzednim, Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia terminu płatności. Po opłaceniu faktury pro-forma, Organizator wystawi Użytkownikowi fakturę VAT.
 3. W przypadku gdy udział Uczestnika finansowany jest ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2023 r. poz. 1570, ze zm.). Uczestnik zobowiązany jest również dostarczyć stosowne oświadczenie instytucji finansującej.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, faktur pro-forma, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora listownie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail konferencja@dpmk.pl.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, faktur pro-forma, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.
 6. Organizator ma prawo odmówić Użytkownikowi i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Konferencji, w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części.

§ 5

 1. Niniejsze postanowienia § 5 Regulaminu nie dotyczą Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców -Konsumentów, gdyż zostały uregulowane w § 6 Regulaminu.
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
  1. śmierć osoby bliskiej Użytkownika i/lub Uczestnika (współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu);
  2. ciężka choroba Użytkownika i/lub Uczestnika uniemożliwiająca wzięcie udziału w Szkoleniu;
  3. konieczność wywiązania się z obowiązku wobec organów władzy publicznej, o których Użytkownik nie wiedział zawierając Umowę z Wydawnictwem (np. stawiennictwo w sądzie).
 3. W przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie wynagrodzenie uiszczone przez Użytkownika jest mu zwracane w całości z zastrzeżeniem zapisu § 5 ust. 3 poniżej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy na uczestnictwo w Konferencji, w trakcie jego trwania, z przyczyn wskazanych w § 5 ust. 2 powyżej, Użytkownik jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie proporcjonalnie, za część Konferencji, w której wziął udział.
 5. Wszystkie wskazane w § 5 ust. 2 powyżej powody odstąpienia od Umowy muszą być przez Użytkownika udokumentowane.
 6. Odstąpienie od Umowy, Użytkownik powinien przesłać na adres wskazany w § 1 ust. 3 lit. a. Regulaminu.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy na Konferencję co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Konferencji z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wskazanych w § 5 ust. 2 Regulaminu, wynagrodzenie uiszczone tytułem Konferencji, zostanie zwrócone Użytkownikowi.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy na uczestnictwo w Konferencji, na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem Konferencji, z przyczyn innych niż wskazane w  § 5 ust. 2 Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Organizatorowi całości wynagrodzenia za tą Konferencję.
 9. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w Konferencji, nie są równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi całość wynagrodzenia za Konferencję także w przypadku wskazanym w § 4 ust. 6 Regulaminu.
 10. Organizator ma prawo nie zawrzeć Umowy z Użytkownikiem lub odstąpić od Umowy zawartej, w sposób wskazany w § 3 ust. 1 Regulaminu, w każdym przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia wobec Organizatora.

§ 6

 1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik – Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie„).
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Uczestnik jest obciążony zapłatą całości wynagrodzenia.
 3. W przypadku rezygnacji Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta w trakcie trwania Konferencji, Organizator zwróci Użytkownikowi – Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi uiszczone wynagrodzenie, pomniejszone o wynagrodzenie za część Konferencji, w której wziął udział. W przypadku nieuiszczenia wynagrodzenia Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie za zajęcia, w których wziął udział.
 4. Oświadczenie Użytkownika – Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizator możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres wskazany w § 1 ust. 3 lit. a. Regulaminu lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 3 lit. b Regulaminu.
 5. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi – Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem zapisu § 6 ust. 2 oraz § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów, Organizator rozpatruje reklamacje z tytułu niezgodności świadczenia z Umową w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta oznacza to uznanie żądania Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta za uzasadnione.
 8. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 7

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia Konferencji lub do jego odwołania w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn losowych niezależnych od siebie. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o fakcie odwołania Konferencji nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Konferencji. W szczególnych okolicznościach niezależnych od Organizatora czas powiadomienia może zostać skrócony.
 2. W przypadkach odwołania Konferencji i niewyrażenia zgody Uczestnika na jego odbycie w innym terminie, opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika w przedmiocie rezygnacji i żądania zwrotu opłaty za Kurs. Jeżeli Organizator nie będzie dysponował numerem rachunku bankowego Uczestnika, na który należy zwrócić opłatę, Organizator skieruje do Uczestnika prośbę o podanie numeru rachunku bankowego, na który dokona zwrotu. Opłata nie zostanie zwrócona, jeżeli Uczestnik nie poda numeru rachunku bankowego na żądanie Organizatora, a Organizator nie będzie miał możliwości zwrotu opłaty w inny sposób. Organizator nie odpowiada za skutki otrzymania błędnego numeru rachunku bankowego od Uczestnika.
 3. Uczestnik/Użytkownik nie ma prawa dochodzenia od Organizatora odszkodowania za szkody wynikające z tytułu odwołania Konferencji. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji lub zmiany prelegentów. Organizator jest jednak wtedy zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zmianie Uczestnika Konferencji. 
 5. Poza przypadkami winy umyślnej wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników niebędących Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego 
 6. W przypadku odwołania szkolenia kursu obowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zorganizować taką Konferencję w najbliższym możliwym terminie.

§ 8

 1. Reklamacje dotyczące Konferencji należy kierować na adres e-mail: wskazany w § 1 ust. 3 lit. b. Regulaminu lub przesyłać listem poleconym na adres wskazany w § 1 ust. 3 lit. a. Regulaminu niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją)
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
  3. oczekiwania Użytkownika.
 3. W terminie 14 dni od daty jej otrzymania reklamacji, Organizator rozpatruje ją, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Organizator ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w § 8 ust. 2 Regulaminu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w § 8 ust. 1 Regulaminu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.
 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.

§ 9

 1. Organizator oświadcza, że Konferencja organizowana jest z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Konferencji, w tym również za wyniki jakichkolwiek kontroli w tym m.in. akredytacji przez Polską Komisję Akredytacyjną.
 2. Organizator oświadcza, iż treści przekazywane w trakcie Konferencji stanowią utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. – Prawo autorskie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.). Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Konferencji oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Uczestnik nie jest – bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Organizatora (forma pisemna pod rygorem nieważności) lub poza zakresem dozwolonego użytku wynikającego z przepisów prawa – uprawniony do fotografowania, filmowania lub jakiegokolwiek innego utrwalania Konferencji.
 3. Wszelkie materiały udostępniane Uczestnikom w ramach Konferencji objęte są ochroną prawa autorskiego.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie udostępnionych w ramach Konferencji materiałów w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Organizatora.
 5. Organizator zastrzega możliwość utrwalania przebiegu Konferencji za pomoc urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk  i obraz, odpowiednio w formie fotorelacji i nagrania dla celów dokumentacyjnych, edukacyjnych, dydaktycznych, informacyjnych, dokumentacyjnych, reklamy, marketingu, komercyjnych oraz promocji Organizatora i samej Konferencji.
 6. Uczestnik deklarując w Formularzu chęć osobistego udziału w Konferencji, wyraża nieograniczoną czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo, zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, w celach wskazanych w ust. 5 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu, w szczególności poprzez: 
  1. utrwalenie wizerunku Uczestnika w fotorelacji i/lub w nagraniu oraz wykorzystanie tego utrwalenia, obróbkę, kadrowanie, kompozycję, dowolne łączenie wizerunku z tekstem i/lub innymi zdjęciami i/lub elementami graficznymi, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego w wyżej wskazany sposób bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne w zakresie i w sposób 
  2. za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, w tym w szczególności w Serwisie internetowym, na stronach Organizatora, oraz na innych stronach internetowych, na serwisach Organizatora w mediach społecznościowych i w serwisach internetowych, na wydarzeniach promocyjnych Organizatora.
 7. W związku z wykorzystaniem wizerunku Uczestnik nie będzie wykonywać prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci fotorelacji i/lub nagrania, w których został on wykorzystany oraz prawa każdorazowego wskazywania go jako osoby uwidocznionej w fotorelacji i/lub w nagraniu, a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska. 
 8. Konferencja może być utrwalana w formie audiovideo na potrzeby nagrania i fotorelacji jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatora. 
 9. Organizator ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.
 10. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich dodatkowych roszczeń finansowych z uwagi na publikację.

§ 10

 1. W trakcie Konferencji każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przestrzegania regulaminu Arche Hotel Puławska Residence, utrzymywania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku oraz dyscypliny Konferencji, pod groźbą wykluczenia z udziału w Konferencji bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu.
 2. Konferencja obejmuje przewidziany program. 
 3. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim. 
 4. Organizator zapewnia Uczestnikom materiały konferencyjne i drobne upominki, które stają się własnością Uczestników po zakończeniu Konferencji. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub skradzione w trakcie trwania Konferencji. 
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania Konferencji, w miejscu zakwaterowania (pokojach hotelowych) i na całym terenie hotelu, a także za uszkodzenia sprzętu wykorzystywanego do przeprowadzenia Konferencji. 
 7. Zabrania się rejestrowania przebiegu Konferencji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez uprzedniej zgody Organizatora oraz wykładowców. 
 8. Zabrania się wykorzystywania materiałów uzyskanych przez Uczestników w trakcie Konferencji od Organizatora lub od wykładowców do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia kursów lub szkoleń, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora i prelegentów.
 9. Uczestnicy, którzy dokonali wyboru pakietów konferencyjnych obejmujących nocleg lub noclegi w miejscu odbywania Konferencji przyjmują do wiadomości i godzą się na to, że zostaną zakwaterowani w dwuosobowych pokojach hotelowych z innym Uczestnikiem. Jeżeli Uczestnik nie zgłosi innego Uczestnika do współdzielenia pokoju Organizator dobierze dla niego współlokatora spośród Uczestników tej samej płci. W przypadku braku możliwości dobrania współlokatora spośród Uczestników tej samej płci (z powodu nieparzystej liczby uczestników), Uczestnik może zostać zobowiązany do wniesienia dopłaty do pokoju hotelowego. 
 10. Z powodu niewystarczającej liczby pokoi jednoosobowych Organizator nie przewiduje możliwości zamiany miejsca w pokoju dwuosobowym na pokój jednoosobowy. 

§ 11

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie RODO, Organizator informuje, że:
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika/Użytkownika Mateusz Kuliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Prawne Mateusz Kuliński z siedzibą w Piasecznie przy ul. Fabryczna 3/12, 05-500 Piaseczno wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:  8621632002, REGON 520441434
 3. Kontakt z Organizatorem w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników/Użytkowników jest możliwy pod adresem e-mail: konferencja@dpmk.pl, pod numerem telefonu 605 205 362 lub pisemnie na adres: Plac Defilad 1, p. XVII, 00-901 Warszawa.
 4. Dane osobowe Uczestników/Użytkowników będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji Umowy, której przedmiotem jest udział w Konferencji, a także w celu rejestracji uczestnictwa w Konferencji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia RODO, na postawie Umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu.
  2. przeprowadzenia fotorelacji, nagrania Konferencji w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, dydaktycznych, informacyjnych, dokumentacyjnych, reklamy, marketingu, komercyjnych oraz promocji Organizatora, oraz samej Konferencji, archiwizacji – w odniesieniu danych osobowych Uczestników/Użytkowników w postaci wizerunku – na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO. 
  3. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Uczestnikiem umową na uczestnictwo w Konferencji lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika/Użytkownika będą podmioty, które uprawnione są do nadzoru/kontroli/współpracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak i również wynikają z obowiązku realizacji zadań zgodnych z zasadami działania Organizatora. Dane nie będą przekazywane poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Dane osobowe Uczestników/Użytkowników będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na uczestnictwo w Konferencji lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). Dane osobowe Uczestników przetwarzane do celów marketingowych będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec ich przetwarzania, który jest dla Organizatora wiążący. 
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, Uczestnikowi/Użytkownikowi przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie Uczestnika/Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do uczestniczenia w Konferencji oraz udziału w niej.
 9. Podane Uczestnika/Użytkownika dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. W każdej chwili przysługuje Uczestnikowi/Użytkownikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Uczestnika/Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy wysłać wiadomość o treści „Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – imię i nazwisko” na adres: Doradztwo Prawne Mateusz Kuliński, Plac Defilad 1, p. XVII, 00-901 Warszawa.

§ 12

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie Konferencji aktualnych informacji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z uczestnictwem w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 4. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.
 5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Konferencji w Serwisie internetowym i wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na stronie.