Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój-prawo-organizacja. Wydanie trzecie rozszerzone i uaktualnione 2012

szkol wyz ustr pr org popr pomniejszone

 Autor: Stanisław Waltoś, Andrzej Rozmus (red.)

wyd. Konsorcjum Akademickie WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 2012

Potrzeba przygotowania przez autorów nowego wydania książki wynika przede wszystkim z dokonanej w 2011 r. nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zakres zmian w obu tych ustawach w ujęciu objętościowym był znaczny. Była to zatem tzw. duża nowelizacja. Merytoryczny wymiar wprowadzonych zmian w odniesieniu do każdej z tych ustaw był jednak różny.